Notbake Neuwerk.jpg

Notbake Neuwerk
30 × 40 cm, Radierung

Windflüchter.jpg

Windflüchter
30 × 40 cm, Radierung

Mond über Lyö.jpg

Mond über Lyö
14,8 × 21,5 cm, Radierung

Birkkate.jpg

Birkkate
19 × 27 cm, Radierung

Hallig Hooge.jpg

Hallig Hooge
15 × 25 cm, Radierung

Winterstrand.jpg

Winterstrand
10 × 14 cm, Radierung

 1   2   3